Особливості інформаційно-довідкової системи щодо побудованих та запроектованих об’єктів-аналогів при оцінці вартості дорожніх робіт

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 8–19
Ключові слова: інформаційно-аналітична система, дорожні роботи, об’єкт-аналог
Як цитувати статтю: Безуглий А. О., Бібик Ю. М., Гресько І. Л., Бельська О. Л. Особливості інформаційно-довідкової системи щодо побудованих та запроектованих об’єктів-аналогів при оцінці вартості дорожніх робіт. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 8–19.
Як цитувати статтю (references): Artem Bezugliy, Yuliya Bibyk, Ihor Hresko, Olena Belska Features of the information and reference system for constructed and designed objects-analogues during evaluation of road works cost. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 8–19 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6900-796X
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7197-8909
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7175-7436

Анотація

Вступ. Як показує іноземний досвід багатьох країн світу, досить поширеною практикою при визначенні вартості дорожніх робіт є використання методу оцінки вартості робіт за допомогою запроектованих та побудованих об’єктів на автомобільних дорогах. На сьогоднішній день для попередньої оцінки вартості дорожніх робіт на ранніх стадіях проектування в Україні набуває популярності використання методу оцінки за об’єктами-аналогами, шляхом використання порівняльного підходу. Порівняльний підхід є одним із головних наукових методів, який шляхом порівняння встановлює спільні та відмінні характеристики, параметри в процесі дослідження об’єктів тощо.

Проблематика. Дослідженню проблем будівельної галузі, зокрема визначенню вартості будівельних та проектних робіт, присвячені роботи багатьох науковців, зокрема Беркути А. В., Хайкіна Г. М., Колесникова О. В. та інших. В основному науковцями піднімалися питання щодо вартості будівельних робіт на різних стадіях розробки проектів, адже отримання такої інформації дає можливість здійснювати економічну оцінку нових проектів та визначати ефективність від прийнятих проектних рішень. Також особливо важливим є необхідність в оперативному отриманні інформації щодо вартості об’єктів на початкових стадіях проектування, адже така інформація слугує еталоном для прогнозування витрат для реалізації нових об’єктів. Саме ці фактори стали передумовою у необхідності створення бази даних об’єктів-аналогів.

Наукове обґрунтування будь-якого процесу має велике значення щодо вибору найефективніших шляхів його реалізації. Перед економічною наукою постають все нові цілі і задачі, вирішення яких сприяє її розвитку. Важливим завданням при цьому є реалізація та підтримання досягнень науково-технічного прогресу інвестиційного процесу. При розробці нового інвестиційного проекту з нового будівництва або реконструкції автомобільної дороги значне навантаження припадає на передінвестиційну стадію, на якій закладається основа майбутнього об’єкту та успішність його реалізації. Передінвестиційна стадія включає в себе розробку та затвердження проектної документації, яка містить техніко-економічне обґрунтування (креслення, пояснювальні записки) та інші необхідні документи. Цей етап є надзвичайно важливим, адже розробка проекту є вагомою складовою у загальній реалізації об’єкту та пов’язує науку із будівельним процесом. Від якості технологічного обґрунтування та рівня проектних рішень залежить ефективність майбутніх інвестицій, кошторисна вартість будівництва об’єкта інвестування та строки його здійснення.

Інформаційно-аналітична система щодо запроектованих і побудованих об’єктів-аналогів дає змогу замовнику здійснювати попередню оцінку вартості дорожніх робіт на ранніх стадіях проектування. Саме дослідження основних параметрів та умов, які є визначальними до початку проведення будівництва і передують реалізації будівельних рішень та виділяють систему ключових показників (економічні, конструктивні, технічні) для порівняння побудованого об’єкта та об’єкта, що будується. Показники та критерії, визначені для порівняння об’єктів автомобільних доріг, що проектуються із завершеними об’єктами, дають змогу отримувати розширену інформацію та аналізувати її в середовищі інформаційно-аналітичної системи, в основі якої лежить метод аналогового визначення вартості дорожніх об’єктів.

Мета. Метою даного дослідження є аналіз інформаційно-аналітичної системи щодо побудованих і запроектованих об’єктів-аналогів на автомобільних дорогах загального користування для оперативного отримання інформації щодо технічних, конструктивних, економічних показників для попередньої оцінки замовником вартості робіт в складі документації на ранніх стадіях проектування.

Матеріали та методи. Необхідність розгляду зазначеної тематики базується на застосуванні одного з пріоритетних підходів визначення вартості — порівняльного, при якому визначення вартості об’єкта оцінки відбувається з урахуванням наявності або відсутності у нього певних характеристик у порівнянні зі схожими об’єктами. Здійснення такого порівняльного підходу можливе за наявності необхідної інформації по показниках об’єктів-аналогів, що співставляються з об’єктом, що проектується. Порівняльний підхід оцінки передбачає проведення широкого кола заходів із обґрунтуванням ознак (елементів) порівняння оцінюваного об’єкта і об’єктів-аналогів, визначення кількісних залежностей обраних для оцінки параметрів, коригування значень досліджуваних показників і визначення підсумкових результатів. В ході проведення порівняльної оцінки об’єктів дуже важливим аспектом є обґрунтування ознак (параметрів) за якими проводиться порівняння об’єктів дорожніх робіт.

Результати. Визначення та аналіз основних критеріїв, які впливають на вартість об’єкта будівництва та зібрання даних щодо запроектованих і побудованих об’єктів на автомобільних дорогах загального користування, проектна документація яких погоджена і затверджена в установленому порядку, стали основою для створення інформаційно-аналітичної системи. Використання інформаційно-аналітичної системи дає можливість визначати попередню вартість виконання дорожніх робіт на передінвестиційній стадії проекту. Ця інформація слугує інвестору у якості орієнтовної суми інвестицій, необхідної для проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування та транспортних споруд на них.

Висновки. Метод порівняльного підходу є одним з можливих при формуванні ринкової вартості дорожніх робіт як замовником, так і підрядником. В основу роботи інформаційно-аналітичної системи прийнятий метод аналогового порівняння, оснований на порівняльному підході. Порівняльний підхід застосовується шляхом аналізу та порівняння техніко-економічних показників об’єктів-аналогів (ідентичні або аналогічні об’єкти будівництва), а тому його застосування дозволяє отримати реальну ринкову вартість дорожніх робіт. Використання цього методу ефективно застосовується для визначення вартості об’єкта на ранніх стадіях розробки інвестиційних проектів (техніко-економічне обґрунтування, що розробляється на підставі вихідних даних для лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об’єкта).

Посилання

  1. Денисова К.В., Абакумов Р.Г. Сравнение методов определения сметной стоимости строительства. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. № 1 (6). Курск, 2015. С. 44–47.
  2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 N 1560-XII, редакція від 16.10.2020 N 124-IX // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 01.02.2021).
  3. ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ, 2014. N 1 (6). 33 с. (Інформація та документація).
  4. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. Київ, 2014. 83 с. (Інформація та документація).