Програмно-цільовий метод планування робіт у дорожньому господарстві

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 37-46
Ключові слова: аналіз, бюджет, дорожнє господарство, програма, програмно-цільовий метод
Як цитувати статтю: Печончік Т. І. Програмно-цільовий метод планування робіт у дорожньому господарстві // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 37-46.
Як цитувати статтю (references): Taras Pechonchyk Program-target method for works planning in the road economy // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 37-46. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3093-6822

Анотація

Вступ. Застосування програмно-цільового методу планування робіт є одним із найефективніших методів у бюджетуванні країн Європи. Україна прийшла до його застосування порівняно недавно, але використання програмно-цільового методу планування робіт у дорожньому господарстві повинно стати ключовим.

Проблематика. Незадовільний стані автомобільних доріг загального користування та недостатнє фінансуванні будівництва, реконструкції та ремонтів об’єктів дорожнього господарства, які забезпечують підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автомобільних перевезень пасажирів і вантажів автомобільними дорогами загального користування, виникає потреба в ефективному плануванні витрат, що здійснюються.

Мета й завдання роботи. Метою статті є оцінка ефективності програмно-цільового методу планування робіт, який використовується в Державних цільових економічних програмах у дорожньому господарстві. Завдання полягають у розкритті основних показників, що  характеризують ефективність застосування цього методу у дорожньому господарстві.

Матеріали й методи. Під час написання статті було використано діалектичні методи пізнання, як індукція та синтез в частині розкриття основних складових програмно-цільового методу планування та виконання основних завдань програм розвитку доріг, а також аналіз, для характеристики показників його ефективності програмно-цільового методу планування робіт у дорожньому господарстві.

Результати. Аналіз ефективності бюджетних програм є підставою для прийняття управлінських рішень, зокрема:

 • внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду;
 • внесення відповідних пропозицій до проєкту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • внесення пропозицій, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм, у випадку невикористання коштів або неефективного використання коштів.

Висновки. Отже, використання програмно-цільового методу забезпечує:

 • планування бюджетів на середньострокову перспективу;
 • оптимальне використання бюджетних коштів, досягнення значного економічного та соціального ефекту;
 • гнучкість у прийнятті управлінських рішень;
 • посилення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення кінцевого результату;
 • підвищення обізнаності громадськості щодо ефективності витрачання коштів бюджету територіальної громади та рівня задоволення споживачів суспільних і гарантованих соціальних послуг.

Посилання

 1. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 N 34-р // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2018-%D1%80 (дата звернення: 20.04.2020).
 2. Крупка М. Програмно-цільовий метод бюджетування в Україні. Вісник Львівського університету. Серiя: Економічна. Львів, 2009. N 41. C. 16-34.
 3. Бугай Т. В., Галюта А. А. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні. Вісник ЖДТУ. Житомир, 2011. №3 (57). С. 206-210.
 4. Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету. Галицький економічний вісник. Тернопіль, 2009. № 2. С. 109-114.
 5. Дишловий І. М. Програмно-цільовий метод як інструмент управління розвитком рекреаційного-туристичних регіонів. Економічні інновації, 2010. Випуск 41. С. 77-88
 6. Кириченко О. С. Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій четвертої промислової революції та індустрії 4.0. Проблеми системного підходу в економіці. Київ, 2019. N 4 (1). С. 56-60.
 7. Костьов’ят Г. Державна політика стимулювання соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції : дис. … канд. екон. наук. Ужгород, 2019. 214 с.
 8. Про результативні показники бюджетної програми : Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 N 1536 // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10 (дата звернення: 20.04.2020).
 9. М 42.1 -37641918-769:2018 Методика оцінки ефективності реалізації державних цільових програм розвитку автомобільних доріг загального користування. Київ, 2018. 39 c. (Інформація та документація).
 10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм : Наказ Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742 // База даних Законодавство України / Ліга Закон. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ME100608 (дата звернення: 20.04.2020).