Визначення строків експлуатації дорожніх машин і механізмів та особливості нарахування амортизаційних відрахувань

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 7-17
Ключові слова: дорожня машина, знос, механізми, норма амортизаційних відрахувань, основні засоби, строк експлуатації
Як цитувати статтю: Безуглий А. О., Бібик Ю. М., Гресько І. Л. Визначення строків експлуатації дорожніх машин і механізмів та особливості нарахування амортизаційних відрахувань пригод // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 7-17.
Як цитувати статтю (references): Artem Bezuglіy, Yuliya Bibyk, Ihor Hresko Determination of service life of road machines and mechanisms and features of depreciation charges calculation // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 7-17. [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7197-8909
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7175-7436

Анотація

Вступ. Для забезпечення ефективної діяльності дорожніх підприємств необхідною умовою є сучасна матеріально-технічна база, відповідний стан основних засобів і впровадження нових технологій. Правильне розуміння поняття та функцій амортизації дозволить обґрунтовано вирішувати проблеми, які пов'язані з оцінкою основних засобів, встановленням оптимальних строків їх використання, визначенням методів нарахування амортизації, розробленням норм амортизаційних відрахувань, формуванням і використанням амортизаційного фонду, тобто дозволить проводити ефективну амортизаційну політику.

Проблематика. Дослідження методів і принципів за якими здійснюють нарахування амортизаційних відрахувань є важливим з точки зору формування коштів, необхідних для оновлення або ремонту дорожніх машин та механізмів. Амортизаційні відрахування займають провідне місце в структурі джерел фінансування дорожніх підприємств при відтворенні цих основних засобів. Також показник, входить до структури вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів. Визначення амортизаційних відрахувань дорожніх машин і механізмів є необхідним і відповідальним економічним процесом, оскільки ці відрахування займають вагомий відсоток у вартості однієї машино-години.

Питанням дослідження амортизації, її економічної сутності та удосконалення присвячено багато наукових праць українських вчених-економістів і діячів науки, зокрема: Бєлоусова А. А.,  Кужельного М. В., Виговської Н. Г., Лінника В. Г., Кузьмінського А. М., Бондара М. І., Бутинця Ф. Ф., Швеця В. Г., Чумаченка М. Г., Садовської І. Б., Петрика О. А., Осадчого Ю. І. При цьому досить актуальним залишається питання вибору найбільш оптимального методу нарахування амортизаційних відрахувань, який впливає на формування операційного прибутку та на характер відтворюваного процесу на підприємстві. Однією з необхідних передумов нарахування амортизаційних відрахувань є вільний вибір методу амортизації, який стане найдоцільнішим і найбільш ефективно сприятиме процесу оновлення автопарку дорожніх машин і механізмів, які в процесі експлуатації потребують заміни на нові та більш досконалі або ремонту.  При цьому метод амортизації є одним із головних економічних важелів здійснення амортизаційної політики та регулювання діяльності дорожніх підприємств і забезпечує відображення ступеня зносу дорожніх машин та механізмів. Таким чином, правильний вибір методу нарахування амортизації дозволяє оптимізувати фінансові витрати на утримання та ремонт [1] цих машин і механізмів, мінімізувати податки та прискорити процес оновлення їх парку.

Мета. Метою є виявлення теоретичних та практичних особливостей ведення амортизаційної політики дорожніх підприємств, обґрунтування пропозицій щодо вибору найбільш оптимального методу для здійснення нарахування амортизаційних відрахувань на дорожні машини і механізми для покращення діяльності підприємств дорожньої галузі.

Матеріали та методи. Питанням та проблемам амортизаційних відрахувань на сьогодні  приділяється багато уваги. В основному увага акцентується на питаннях ефективності та напрямках використання коштів амортизаційного фонду, дослідженнях впливу застосування різних методів амортизації на кінцеві результати діяльності підприємств. Саме аналіз методів здійснення нарахування амортизаційних відрахувань дає змогу зробити висновки про вибір найбільш оптимального методу для подальшого ефективного розподілу та цільового використання фінансових коштів амортизаційного фонду.

Результати. У статті проаналізовані методи нарахування амортизаційних відрахувань, які передбачені нормативно-правовими актами [2] та положеннями [3], виявлено їх переваги та недоліки. Результатом роботи є практичні рекомендації щодо застосування найбільш доцільного методу нарахування амортизаційних відрахувань на дорожні машини та механізми, що використовуються безпосередньо при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів та експлуатаційного утримання доріг загального користування з дотриманням строків експлуатації [4].

Висновки. Практичний підхід до здійснення нарахування амортизаційних відрахувань за найбільш оптимальним та економічно вигідним методом та інформація щодо строків корисної експлуатації дорожніх машин і механізмів допоможе підприємствам дорожньої галузі отримати та накопичити необхідні фінансові інвестиції для подальшого оновлення їх парку.

ля подальшого оновлення їхнього парку.

Посилання

  1. СОУ 42.1-37641918-121:2014 Норми фінансових витрат на технічне обслуговування та ремонт дорожньо-будівельних машин і механізмів. Київ, 2014. 21 с. (Інформація та документація).
  2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  (дата звернення 18.05.2020).
  3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27 квітня 2000 року № 92 зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення 18.05.2020).
  4. СОУ 42.1-37641918-064:2019 Дорожні машини та механізми. Строки експлуатації та норми амортизації. Київ, 2019. 59 с. (Інформація та документація).
  5. Стельмащук А. М. Амортизаційний фактор у відтворенні основних засобів переробних підприємств АПК / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6. - С. 66-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_13 (дата звернення 18.05.2020).
  6. Любар О. О. Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку / О. О. Любар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 4. - С. 117-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_4_13 (дата звернення 18.05.2020).
  7. Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів: Документ від 24.11.2003N 142/5/2092 // База даних Законодавство України / Міністерство Юстиції України. Фонд державного майна України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03  (дата звернення: 23.09.2019).
  8. СОУ 42.1-37641918-022:2019 Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки. Київ, 2019. 47 с. (Інформація та документація).