Механізм оцінки ефективності енергосервісу в дорожньому господарстві

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 15-25
Ключові слова: енергосервіс, енергосервісний договір, енергоефективність, показник ефективності.
Як цитувати статтю: Безуглий А.О., Печончик Т.І., Мудриченко Н.С., Маковська Ю.А. Механізм оцінки ефективності енергосервісу в дорожньому господарстві. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 15-25.
Як цитувати статтю (references): Artem Bezuglyi, Тaras Pechonchyk, Nataliia Mudrychenko, Yuliia Makovska. The mechanism for evaluation of the efficiency of the energy servicing in the road economy. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 15-25 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3883-7968
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1107-7727
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9423-5518
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3093-6822

Анотація

Вступ. Україна є енергодефіцитною країною та імпортує значну частину енергоносіїв для власних потреб. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні показники економічно розвинутих країн, що робить країну надзвичайно чутливою та вразливою до імпортування енергоносіїв та ускладнює гарантування нормальних умов життєдіяльності громадян та країни в цілому.
Мета. Метою статті є аналіз механізмів оцінки ефективності енергосервісу в дорожньому господарстві, виявлення проблем в цьому питанні та пошук шляхів їх вирішення. 
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися методи комплексного і системного аналізу, застосовано абстрактно-логічний, графічний, статистичний, розрахунково-конструктивний, порівняльного аналізу та інші.
Проблематика. Підвищення енергоефективності в наш час є дуже важливим через те, що енергоресурси стрімко дорожчають, а використання відновлюваних – знаходиться на початковому рівні (десь близько 2,7 % від загального споживання первинної енергії). Втім і ті ресурси, що використовуються, споживаються вкрай неекономно. Серед головних причин – низькі темпи модернізації промисловості, значна частина якої будувалась ще в радянські часи з їх дуже ліберальними цінами на енергію. Одним із методів підвищення енергоефективності у дорожньому господарстві є укладання з відповідними профільними підприємствами і організаціями енергосервісних договорів, які передбачають комплекс заходів з енергозбереження. Тому для оцінки пропозиції учасників ринку щодо заходів з енергозбереження необхідно розробити чіткі вимоги щодо визначення показника ефективності енергосервісного договору.
Висновки. Для прискорення процесу впровадження енергоефективних технологій необхідно удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження на загальнодержавному та галузевому рівні. Це удосконалення слід розглядати перш за все в рамках суворого виконання програм енергозбереження та енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, як важливого організаційно-технічного заходу на забезпечення масового впровадження енергозберігаючих технологій.

Посилання

1. Єрмілов С.Ф. Державна політика енергоефективності в українському та європейському контексті. Економіка і прогнозування. Київ, 2007. N 2. С. 27-42. 

2. Сотник І.М., Охтеменко К.О., Сидоренко Є.О. Проблеми та напрямки підвищення енергоефективності економіки України. Механізм регулювання економіки. Суми, 2010. N 4. С. 214-218.

3. Камбур О.Л., Петрищенко Н.А. Маркетинг енергозбереження на підприємствах. Ефективна економіка. Київ, 2018. N 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6534

4. Michael Schimpea, Maik Naumanna, Nam Truonga, Holger C.Hessea, Shriram Santhanagopalanb, Aron Saxonb, Andreas Jossena. Energy efficiency evaluation of a stationary  lithium-ion battery container storage system via electro-thermal modeling and detailed component analysis (Оцінка енергоефективності стаціонарної системи зберігання контейнерів з літій-іонним акумулятором за допомогою електротермічного моделювання та детального аналізу компонентів). Applied Energy. 2018. Volume 210. Р. 211-229. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.129

5. Elizabeth Shove. What is wrong with energy efficiency? (Що сталося з енергоефективністю?) Building Research & Information. 2018. Volume 46. Issue 7. P. 779-789. DOI: https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1361746  

6. Бібик Ю.М., Бельська О.Л., Гайдукова С.Ю. Необхідність гармонізації вітчизняного законодавстива з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC. Дорогі і мости. Київ, 2017. Вип. 17. С. 97-101.

7. Безуглий А.О., Бібик Ю.М. Особливості визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Актуальные вопросы составления и проверки сметной документации на проектно-изыскательские работы: практическое пособие. Днепр, 2018. С. 38–42.

8. Безуглий А.О., Бібик Ю.М. Цика А.О. Пропозиційї щодо вдосконалення системи кошторисного ціноутворення. Дорожня галузь України. Київ, 2017. N 6. С. 40-43.

9. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації: Закон України від 09.04.2015 N 327-VIII: База даних Законодавство України, Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19 (дата звернення: 13.11.2018).

10. Про публічні закупівлі: Закон від 25.12.2015 N 922-VIII: База даних Законодавство України, Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19  (дата звернення: 13.11.2018).

11. Про затвердження Примірного енергосервісного договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 845-2015-п: База даних Законодавство України, Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248592909 (дата звернення: 13.11.2018).