Оцінка впливу групи параметрів паспорта автомобільної дороги на ефективність їх використання із застосуванням факторного аналізу (на прикладі шумозахисних споруд)

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 146-158
Ключові слова: паспортизація, метадані, факторний аналіз, ефективність, шумозахисна споруда, автомобільна дорога
Як цитувати статтю: Рахуба О.Ю., Тимощук О.Ю. Оцінка впливу групи параметрів паспорта автомобільної дороги на ефективність їх використання із застосуванням факторного аналізу (на прикладі шумозахисних споруд). Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 146-158.
Як цитувати статтю (references): Oleksii Rakhuba, Oleksandr Tymoshchuk. Assessment of the influence of the group of parameters of the road certificate on the effectiveness of their use by means of factor analysis (on the example of noise protection facilities). Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 146-158 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9047-3367
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9230-1200

Анотація

Вступ. Проаналізовано дані про автомобільну дорогу (метадані), які використовуються при оцінці ефективності застосування шумозахисних споруд.
Постановка проблеми. Виконання робіт із паспортизації усієї мережі автомобільних доріг України, враховуючи низький рівень наявності електронних паспортів та великого масиву даних параметрів, які необхідно зібрати для їх створення, потребує колосальних матеріальних та технічних ресурсів, виділення яких в найближчі роки є малоймовірним. Тому для прийняття обґрунтованих рішень в умовах наявності обмежених даних, необхідно встановити вплив на кінцевий результат (ефективність, вартість) та вагомість окремої групи параметрів паспорта дороги, що використовуються для певного напрямку досліджень (екологічна паспортизація, шумове навантаження, планування ремонтів тощо).
Результати. Запропоновано методику дослідження впливу показників цільової функції (рівень шумового навантаження) на кінцевий результат (ефективність шумозахисних споруд), яку пропонується використовувати при визначені вагомості окремих параметрів інформаційної бази даних паспорта автомобільних доріг. Основними етапами при оцінці окремої групи параметрів паспорта автомобільної дороги з використанням даної методики є:
- вибір цільової функції (функціональна залежність), де використовують обрані параметри оцінки;
- аналіз даних, які впливають на кінцевий результат цільової функції та встановлення критеріїв оцінки (якісні або кількісні);
- методами факторного аналізу оцінюємо вплив окремого параметру (в межах зміни його значень в заданому інтервалі) на кінцевий результат цільової функції;
- аналіз результатів та розрахунок тісноти зв’язків (рангових коефіцієнтів кореляції Спірмена) між факторами впливу.
Висновки. Розроблена методики та її практичне впровадження дозволять встановити вагомість окремих параметрів ІБДП, що використовуються для певного напрямку досліджень, що дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Посилання

1. СОУ 42.1-37641918-038:2016 Паспорт автомобільної дороги. Київ, 2016. 135 с. (Інформація та документація).

2. Поспелов П.И., Пуркин В.И. Защита от шума при проектировании автомобильных дорог: учебное пособие. Москва, 1985. 119 с.

3. Поспелов П.И., Пуркин В.И., Щит Б.А. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. Москва, 2011. 123 с.

4. Lawley D.N., Maxwell A.E. Factor analysis as a statistical method. London, 1971. 153 p.

5. Харман Г. Современный факторный анализ. Москва, 1972. 489 с.