Порядок оформлення та подання публікацій

Порядок подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається до редакції збірника наукових праць «Дороги і мости» або на електронну адресу збірника: e-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua.

При безпосередній подачі рукопису публікації до редакції збірника, він надається в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу збірника: e-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником.

При подачі рукопису публікації на електронну адресу збірника, електронний лист надсилається з електронної пошти, яка вказана на сторінці ORCID автора публікації.

До рукопису додаються:

1) Супроводжувальний лист від автора, у випадку колективної праці - від відповідального представника, за встановленою формою (додаток А). Супроводжувальний лист може надаватися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на електронну пошту збірника. У супроводжувальному листі необхідно зазначити назву спеціальності за якою подається стаття (051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 193 «Геодезія та землеустрій»; 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»; 263 «Цивільна безпека»; 275 «Транспортні технології (за видами)»).
2) Відомості про авторів за встановленою формою (додаток В). Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами – українською та англійською.
3) Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю, за якою подається публікація до збірника, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Рецензія на рукопис може надсилатися на електронну адресу збірника самим рецензентом з його електронної пошти, яка вказана на його особистій сторінці ORCID.

У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається.

 

Порядок оформлення публікацій

Обсяг статті: 7-15 стор. формату А4 (не менш ніж 12 тис. друкованих знаків і не більш ніж 30 тис. друкованих знаків з пропусками без урахування списку літератури та анотацій). Мова статей – українська, англійська. Публікація повинна включати наступні структурні елементи:

 • УДК;
 • інформаційні відомості про автора (авторів) - прізвище та ініціали, науковий ступінь ідентифікатор ORCID(у випадку колективної статті – автори у переліку подаються в алфавітному порядку);
 • основне місце роботи автора (авторів);
 • назва статті;
 • анотація (мовою статті) обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова (мовою статті);
 • вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
 • виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
 • висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі;
 • список літератури;
 • назву публікації англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська;
 • інформаційні відомості про автора/авторів англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська – прізвище та ім’я, науковий ступінь ORCIDID;
 • анотація англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова англійською мовою у випадку, якщо мова публікації українська або українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська.

Анотація повинна відображати послідовну логіку опису результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значущі результати. В анотаціях необхідно обов’язково вказати структурні частини: українською – вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, висновки; англійською – Introduction, Problem Statement, Purpose, Materials and Methods, Results, Conclusion.

 

Загальні вимоги до оформлення публікацій

Текст статті подавати в редакторі Microsoft Word, формат *.rtf (надавати перевагу), *.doc, шрифт Times New Roman, кегль 11, через 1 інтервал, 0 pt після абзацу. Абзац з відступом 1,0 см. Поля (з колонтитулами) встановлюються дзеркальні з наступними розмірами: верхнє – 20 мм; нижнє – 40 мм; всередині – 30 мм; зовні – 20 мм.

УДК друкують великими буквами та виділяють напівжирним шрифтом (вирівнювання – зліва). Прізвище та ініціали (на українській мові), прізвище та ім’я (на англійській мові) друкують прописними буквами та виділяють напівжирним шрифтом, ORCIDID, науковий ступінь друкують прописними буквами курсивом (вирівнювання – зліва). Основне місце роботи друкують з нового рядка прописними буквами курсивом (вирівнювання – по ширині). Якщо автори мають різне основне місце роботи, то біля їх прізвища та ініціалів ставиться індекс, якій вказується перед місцем роботи. Назву статті друкують великими буквами та виділяють напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру). Заголовки підрозділів друкують прописними буквами та виділяють напівжирним шрифтом, до і після заголовку встановлюється інтервал 6 pt (вирівнювання – по центру). Підзаголовки друкують прописними буквами курсивом та виділяють напівжирним шрифтом (вирівнювання – зліва, з абзацу).

Рисунки, які містять ілюстративний матеріал (фото, креслення, малюнок тощо), подавати через один рядок від основного тексту.

До діаграм та графіків потрібно додавати вихідний файл із даними та значеннями (вбудована таблиця Exel тощо). У разі його відсутності діаграми та графіки подають у форматах JPG, TIFF, PNG тощо з роздільною здатністю не менше ніж 500Х500 точок.

Рисунки нумерують в порядку їх розташування в тексті, частини рисунків нумерують літерами – а, б, .... Рисунки, які містять графічний матеріал, подавати як діаграми Microsoft Office. Всі підписи на рисунках повинні мати шрифт Times New Roman, кегль 9-11. Слово «Рисунок» та номер рисунку надаються під рисунком з абзацу у лівому куті курсивом та виділяють напівжирним шрифтом. Назва рисунку подається прописними буквами через дефіс. Забороняється дублювання інформації у табличній формі та на рисунках.

Таблиці слід оформляти з використанням табличного редактора MS Word та подавати в тексті після першого посилання на таблицю із зазначенням її номеру та назви. Таблиці подавати по ширині аркушу, в книжковій орієнтації, кегль 9-11. Слово «Таблиця» та номер таблиці надаються поверх таблиці у правому куті курсивом та виділяють напівжирним шрифтом. Назва таблиці подається курсивом посередині поверх таблиці, її виділяють напівжирним шрифтом. У випадку широкої таблиці, її подають у книжковій орієнтації з орієнтацією тексту на 90º. При переносі таблиці на іншу сторінку, зазначається «Продовження таблиці N» при цьому шапка таблиці дублюється. Забороняється дублювання інформації у табличній формі та на рисунках.

Формули подавати в редакторі формул MathType. Необхідно подавати визначення (дефініцію) величин або скорочень, які вперше вживаються у тексті, а далі користуватися відповідним терміном. Формули нумерують з правого боку по краю сторінки. Символи опису формул після слова «де» надають ідентично з символами у формулі за допомогою редактора формул MathType. В публікаціях (анотаціях) англійською мовою у числах для позначення розрядності ставити крапку (наприклад 172.15). В публікаціях (анотаціях) українською мовою у числах для позначення розрядності ставити кому (наприклад 172,15).

Список літератури потрібно наводити наприкінці статті. Посилання на літературні джерела нумерують послідовно у порядку їх цитування у тексті статті. Неприпустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Допустимо посилання на книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та авторські свідоцтва, автореферати дисертацій, електронні ресурси. Назви статей, монографій, збірників, праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше авторів – перелічують перші шість авторів, ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій – місце видання (вказувати повну назву міста), рік видання, загальну кількість сторінок. Список літератури має складатися з двох частин: «Список літератури» та «References».

Список літератури – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

References – це список літератури англійською мовою та транслітерований в романському алфавіті, і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій. Тобто, у випадку коли джерело, на яке робиться посилання, має свою назву англійською мовою (у тому числі при наявності анотації на англійській мові), то у розділі «References» вона подається англійською мовою. У випадку коли джерело, на яке робиться посилання, не має своєї назви англійською мовою, то у розділі «References» вона подається транслітеровано у романському алфавіті та, у дужках, переклад англійською мовою. Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. Збірник наукових праць «Дороги і мости» має наступні назви: «Dorogi і mosti» (keytitle); «Dorogimosti» (Abbreviatedkeytitle). До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (у разі наявності), наприклад: https://doi.org/10.15407/scin13.05.019.

 

Приклади оформлення посилань на літературні джерела

Список літератури 

Законодавчі акти:

1. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 N 2862-IV, редакція від 25.03.2018 N 2304-VIII // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (дата звернення: 15.10.2018).

2. Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management (Директива 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури») // База даних законодавство Європейського союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0096 (дата звернення: 15.10.2018).

Нормативні документи:

1. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування. Київ, 2009. 48 c. (Інформація та документація)

Статті в журналах:

1. Бондар Т.В., Нагребельна Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольхова М.Ю., Петрашенко О.П. Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року. Дороги і мости. Київ, 2017. Вип. 17. С. 89-96.

2. Єфименко Р.В, Попович Н.І., Беленчук О.В. Аналіз причин виникнення ДТП і розроблення заходів із підвищення безпеки дорожнього руху. Автошляховик України. Київ, 2015. № 6 (238). С. 34-35.

Книги:

1. Мозговий В.В., Дорошенко Ю.М., Онищенко А.М., Кузьмінець М.П., Смолянець В.В., Заіченко В.В. Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві : навч. посіб. Київ, 2014. 415 с.

Матеріали конференцій:

1. Богдан Т.Р. Физика импульсных разрядов в конденсированных средах. Материалы ХVI Международной научной конференции (19-22 авг. 2013, г. Николаев). Николаев, 2013. C. 25-35.

2. Далудіна А.М., Кутас Е.О., Внукова Н.В. Аналіз та оцінка шумового навантаження при функціонуванні автотранспортних систем. Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 2-го Міжнародного студентського конгресу (23–24 квітня 2015 р., м. Львів,). Львів, 2015. С. 31-32.

Патенти:

1. Патент України № 25742. Соколова Д.О., Берестяна А.М. Люмінесцентний матеріал.

Авторські свідоцтва:

1. А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 02 F 1/469. Способ деминерализации водных расворов / В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. Самсони-Тодоров, А.В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, Бюл. № 15.

Дисертації та автореферати дисертацій:

1. Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918–1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

2. Imber, A. (2003). Applicant reactions to graduate recruitment. (Unpublished Doctoral dissertation). Monash University, Victoria, Australia.

Електронні ресурси віддаленого доступу:

1. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).

 

         References

Законодавчі акти:

1. Pro avtomobilni dorohy: Law of Ukraine of 08.09.2005 N 2862-IV, editorial office of 25.03.2018 N 2304-VIII // Database of Legislation of Ukraine / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15  (Last accessed: 15.10.2018) [in Ukrainian].

2. Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management // European union law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0096 (Last accessed: 15.10.2018).

Нормативні документи:

1. DBN V.2.3-6:2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennia i vyprobuvannia (State Building Norms (DBN V.2.3-6:2009) Transport facilities. Bridges and pipes. Inspection and testing). Kyiv, 2010. 48 s. (Information and documentation) [in Ukrainian]. 

Статті в журналах:

1. Tetyana Bondar, Liudmyla Nagrebelna, Alla Kononenko, Olga Belenchuk, Mariya Olhova, Olexiy Petrashenko. Reitynh merezhi dorih derzhavnoho znachennia za danymy avariinosti 2017 roku (The rating of national roads network according to accidents in 2017). Dorogi і mosti. Kyiv, 2017. Vol. 17. S. 89-96 [in Ukrainian].

2. Yefymenko R.V, Popovych N.I., Belenchuk O.V. Analiz prychyn vynyknennia DTP i rozroblennia zakhodiv iz pidvyshchennia bezpeky dorozhnoho rukhu (Analysis of the causes of accidents and development of measures to improve road safety). Avtoshliahovyk Ukraiiny. Kyiv, 2015. N 6 (238). S. 34-35. [in Ukrainian].

Книги:

1. Mozghovyi V.V., Doroshenko Yu.M., Onyshchenko A.M., Kuzminets M.P., Smolianets V.V., Zaichenko V.V. Budivelne materialoznavstvo v dorozhnomu budivnytstvi (Construction materials science in road construction) : Tutorial. Kiev, 2014. 415 s. [in Ukrainian].

Матеріали конференцій:

1. Bogdan T.R. Fizika impul`sny`kh razryadov v kondensirovanny`kh sredakh. Materialy` ХVI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferenczii (Physics of pulsed discharges in condensed matter. Materials of the 16th International Scientific Conference). (19-22 avg. 2013, g. Nikolaev). Nikolaev, 2013. S. 25-35 [in Russian].

2. Daludina A.M., Kutas E.O., Vnukova N.V. Analiz ta otsinka shumovoho navantazhennia pry  funktsionuvanni avtotransportnykh system. Zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha. Zbalansovane pryrodokorystuvannia : zbirnyk materialiv 2-ho Mizhnarodnoho studentskoho konhresu (Analysis and assessment of noise load during the operation of motor transport systems. Environmental Protection. Balanced nature management : a collection of materials of the 2nd International Student Congress) (23–24 kvitnia 2015 r., m. Lviv,). Lviv, 2015. S. 31-32 [in Ukrainian].

Патенти:

1. Patent Ukrainy № 25742. Sokolova D.O., Berestiana A.M. Liuminestsentnyi material. (Patent of Ukraine № 25742 Luminescent material) [in Ukrainian].

Авторські свідоцтва:

1. A. s. 1810306 SSSR, MKI5 S 02 F 1/469. Sposob demineralizacii vodnyh rastvorov (The method of demineralization of aqueous solutions). V.D. Grebenjuk, N P. Strizhak, V.V. Goncharuk, A.O. Samsoni-Todorov, A.V. Grechko. No. 4934753; zajavl. 08.05.91; opubl. 23.04.93, Bjul. No. 15. [in Russian].

Дисертації та автореферати дисертацій:

1. Starovoit S.V. Vydavnycha diialnist Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy u 1918–1933 rr. (Publishing activity of the National Academy of Sciences of Ukraine in 1918–1933) : avtoref. dys. ... kand. ist. nauk. Kyiv, 2003. 20 s. [in Ukrainian].

2. Imber, A. (2003). Applicant reactions to graduate recruitment. (Unpublished Doctoral dissertation). Monash University, Victoria, Australia.

Електронні ресурси віддаленого доступу:

1. Naukovi publikatsii i vydavnycha diialnist NAN Ukrainy (Scientific publications and publishing activities of the National Academy of Sciences of Ukraine). URL: http://www.nas.gov.ua/publications  (Last accessed: 19.03.2014) [in Ukrainian].

__________________________________________

 

Додаток А до Порядку оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости» (супровідний лист).

 

Головному редактору збірника
наукових праць «Дороги і мости»
Безуглому А.О.

 

ПІБ автора (у випадку колективної праці
авторів – ПІБ відповідального представника)

 

 

Направляю на розгляд для подальшого опублікування у збірнику наукових праць «Дороги і мости» рукопис публікації __________________________________________________

(Прізвище і ініціали авторів)

«__________________________________________________________________________________»

(Назва рукопису публікації)

яка відповідає спеціальності _________________________________________________________.

                                                     (спеціальність, яка відповідає науковій тематиці збірника)

Представлені у рукопису публікації матеріали вперше надаються на опублікування.

 

Додатки:

 1. Рукопис публікації «____________________________________________________

______________________________________________________________», (2 прим. на __ стор.);

                  (Назва рукопису публікації)

 1. Відомості про авторів (1 прим. на __ стор.).
 2. Рецензія (1 прим. на __ стор.).

 

Дата                                                                                                 Підпис

 


Додаток B до Порядку оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости»

Відомості про авторів статті / Information about the authors of the article

 

«________________________________________________________»

(Назва статті)

Прізвище, ім’я, по батькові авторів / Surname and name

Основне місце роботи автора (повна поштова адреса підприємства/організації), посада, контактний номер телефону та електронна адреса / The principal place of work of the author (full postal address of the company / organization), position, contact number and e-mail address

Відомості про науковий ступінь та про учене звання / Information about the academic degree

Особистий внесок / Personal contribution

Профіліавторів / Profiles of the authors

(ORCID / Scopus / Googl Scholar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

Рекомендовано використання наступних термінів:

доктор технічних наук  (українською мовою) – Doctor of Engineering Sciences / D.Sc. (Eng.)(English);
кандидат економічних наук (українською мовою) –Candidate of Economic Sciences / Ph.D. (Econ.) (English);
доктор філософії (українською мовою)– Doctor of Philosophy / Ph.D. (English).