Порядок рецензування та редакційна етика

При надходженні рукопису публікації до редакції збірника наукових праць «Дороги і мости» (далі – Збірник) проводиться його рецензування щодо:
1) наявності постановки проблеми;
2) актуальності обраної теми;
3) повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій;
4) формування мети й завдання роботи;
5) викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
6) обґрунтованості висновків та новизни досліджень;
7) відповідності термінології, мови викладення матеріалу, стилю рукопису;
8) складання висновків, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у визначеному напрямі;
9) відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости».

Всі рукописи публікацій підлягають обов’язковому рецензуванню.

Рецензування рукопису публікації виконується одним із членів редакційної колегії Збірника спеціальність якого відповідає спеціальності за якою подається рукопис або незалежним рецензентом. 

Рецензування рукопису публікації проводиться за встановленою формою анкети-рецензії на рукопис публікації. У випадку виявлення суперечностей за рішенням редакційної ради стаття може надаватися на рецензію двом і більше членам редакційної колегії. 

Також статті направляються незалежним рецензентам, які не є членами редакційної колегії. Як правило, це відомі вчені (доктори наук) чия наукова діяльність співпадає з тематикою публікацій, які працюють у провідних галузевих університетах Києва, Харкова, Львова, Одеси тощо.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.

Строк рецензування – 1 місяць (з 1 березня по 1 квітня для першого випуску у році; з 1 вересня по 1 жовтня для другого випуску у році). Якщо до 1 березня (1 квітня) до редакції Збірника надійшло менш ніж 7 рукописів публікацій, то процедура рецензування не розпочинається поки до редакції не надійде 7 рукописів публікацій. У цьому випадку, строк рецензування може бути скорочений до 14 календарних днів.

У випадку, якщо до рукопису публікації є зауваження та пропозиції від членів редакційної колегії або виявленні невідповідності політиці Збірника, Відповідальний редактор Збірника сповіщає про це авторів шляхом надсилання електронного листа на електронні адреси, які були надані ними у відомостях про авторів. У листі обов’язково зазначається елементи невідповідності, а також зауваження та пропозиції надані редакційною колегією, додатково зазначаються терміни щодо їх усунення. Автор (автори) мають право надати обґрунтовану відповідь щодо недоцільності доопрацювання статті відповідно до наданих зауважень і пропозицій. У цьому випадку рукопис публікації, за рішенням редакційної ради, може бути направлений на повторне рецензування, прийнятий в авторській редакції або автору буде відмовлено у публікуванні у збірнику наукових праць «Дороги і мости», про що він (вони) будуть сповіщені шляхом надсилання електронного листа на електронні адреси, які були надані ними у відомостях про авторів.

Рецензії на рукописи публікацій від членів редакційної колегії можуть подаватися до редакції Збірника в паперовому вигляді (з власним підписом рецензента) або в електронному вигляді із зазначеної для редколегії електронної пошти рецензента на офіційну електронну пошту Збірника. Надані рецензії, які надійшли в електронному вигляді, роздруковуються відповідальним секретарем Збірника і додаються до матеріалів рукопису публікації.

Оскільки розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора, то згідно з Політикою збірника наукових праць «Дороги і мости» члени редакційної колегії не повідомляють інформацію, яка стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті згідно Політики Збірника наукових праць «Дороги і мости» покладається на автора статті (рукопису публікації). Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть її автори.

Рішення щодо оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости» рукописів публікацій приймає редакційна рада Збірника, на основі рецензій, що надійшли до редакції Збірника разом із публікаціями та на основі анкет-рецензій на рукопис публікації від членів редколегії Збірника.

Принципи етики в роботі редакційної колегії та наукових публікацій

Редакційна колегія збірника наукових праць «Дороги і мости» у своїй роботі дотримується загальноприйнятих принципів етики, які ґрунтуються на рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій Committee on Publication Ethics (СОРЕ) та на досвіді авторитетних міжнародних і вітчизняних видань.

Дотримання принципів етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу направлене на забезпечення прав авторів на інтелектуальну власність, підвищення якості видання та запобігання можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Принципи етики в роботі редакційної колегії

Редакційна колегія об’єктивно і неупереджено розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Редакційна колегія Збірника не несе відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті та має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора (авторів) статті.

Редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вона дійшла висновку про те, що робота не відповідає профілю чи політиці журналу або повернути її автору (авторам) на доопрацювання.

Редакційна колегія Збірника виступає проти фальсифікації, плагіату, одночасного направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багаторазового копіювання положень статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального внеску автора (авторів) у публікацію.

Головний редактор і члени редакційної колегії не надають іншим особам інформацію, пов’язану із рукописом, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису, а також забезпечують конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, членами редакційної колегії чи співробітниками редакції для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).

Після позитивного рішення, на основі наукових рецензій і думки членів редакційної колегії, стаття публікується у Збірнику та розміщується на відповідних електронних ресурсах у відкритому доступі, авторські права зберігаються за авторами.

Принципи етики, якими повинні керуватися автори наукових публікацій

Автори зберігають авторські права на свої роботи без обмежень.

Автори наукових публікацій несуть повну відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Автори наукових публікацій повинні надавати достовірні результати особистих досліджень. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями.

Завідомо неправдиві або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними, так само як статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення.

Автори наукових публікацій не повинні надавати у Збірник статтю, яка була відправлена в інший журнал і перебуває зараз на розгляді або опубліковану раніше в іншому журналі. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.

У разі виявлення істотних помилок або неточностей у статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомляти про це редакцію Збірника і приймати спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткі строки. Якщо редакції Збірника стане відомо, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно підготувати для публікації у Збірнику повідомлення про відповідні виправлення помилок або ж представити редакції докази правильності представленої ним інформації.

Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у Збірнику на відповідних електронних ресурсах у відкритому доступі.

Автори наукових публікацій повинні повідомити відповідального редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі.

Автори наукових публікацій, у випадку повернення статті на доопрацювання, зобов’язані її допрацювати відповідно до зауважень рецензентів або редакційної колегії, в іншому випадку, редколегія залишає за собою право відхилити статтю.

Принципи етики, якими повинні керуватися рецензенти

Рецензент повинен бути неупередженим і не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов’язаними зі статтею.

Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, повинен сповістити про це відповідального редактора і відмовитися від рецензування.

Рецензент повинен бути об’єктивним. Неприпустимо робити в рецензії персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко й аргументовано.

У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він, в обов’язковому порядку, має звернутися до відповідального редактора з пропозицією колективного розгляду статті.

Рукопис, отриманий рецензентом, є конфіденційною інформацією, яку не можна використовувати в особистих цілях. Ідеї і положення рукопису не обговорюються зі сторонніми особами.