Порядок рецензування

При надходженні рукопису публікації до редакції Збірника наукових праць «Дороги і мости» (далі – Збірник) проводиться його рецензування щодо:
1) наявності постановки проблеми;
2) актуальності обраної теми;
3) повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій;
4) формування мети й завдання роботи;
5) викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
6) обґрунтованості висновків та новизни досліджень;
7) відповідності термінології, рівня мовної подачі матеріалу, стилю рукопису;
8) складання висновків, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у визначеному напрямі;
9) відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у Збірнику наукових праць «Дороги і мости».

Всі рукописи публікацій підлягають обов’язковому рецензуванню.

Рецензування рукопису публікації виконується одним із членів редакційної колегії Збірника спеціальність якого відповідає спеціальності за якою подається рукопис. Члени редколегії обирають на рецензування рукопис публікації із попереднього змісту випуску. Попередній зміст випуску формує Відповідальний редактор Збірника, який надсилає його на ознайомлення членам редакційної колегії по електронній пошті. У випадку, якщо певний рукопис публікації обрали декілька рецензентів, то він надсилається кожному з них. У випадку, якщо певний рукопис публікації не обрав жоден із рецензентів, то Відповідальний редактор Збірника надає пропозиції членам редколегії щодо рецензування необраних рукописів публікацій шляхом надсилання відповідного листа на електронну адресу Члена редколегії. Член редколегії має право відмовитись від рецензування рукописів публікацій, але не більш ніж два випуски поспіль. Про свій вибір щодо рецензування певного рукопису публікації або відмову від рецензування рукописів публікацій у випуску, що формується, Член редколегії інформує Відповідального редактора Збірника шляхом надсилання на офіційну електронну адресу Збірника відповідного листа, або будь-яким іншим зручним для нього шляхом.

Мінімальна кількість рукописів публікацій, які поступили на опублікування у Збірник, для початку процедури рецензування складає 7 штук. Максимальна кількість рукописів публікацій, які поступили на опублікування у Збірник, і проходять одночасно процедуру рецензування складає 24 штуки.

Рецензування рукопису публікації проводиться за встановленою формою анкети-рецензії на рукопис публікації. У випадку виявлення суперечностей за рішенням Голови редакційної колегії стаття може надаватися на рецензію двом та більше членам редакційної колегії. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.

Термін рецензування – 1 місяць (з 1 березня по 1 квітня для першого випуску у році; з 1 вересня по 1 жовтня для другого випуску у році). Якщо до 1 березня (1 квітня) до редакції Збірника надійшло менш ніж 7 рукописів публікацій, то процедура рецензування не розпочинається поки до редакції не надійде 7 рукописів публікацій. У цьому випадку, термін рецензування може бути скорочений до 14 календарних днів.

У випадку, якщо до рукопису публікації є зауваження та пропозиції від членів редакційної колегії, або виявленні невідповідності політиці Збірника, Відповідальний редактор Збірника сповіщає про це авторів шляхом надсилання електронного листа на електронні адреси, які були надані ними у відомостях про авторів. У листі обов’язково зазначається елементи невідповідності, а також зауваження та пропозиції надані редакційною колегією, додатково зазначаються терміни щодо їх усунення. Автор (автори) мають право надати обґрунтовану відповідь щодо недоцільності доопрацювання статті відповідно до наданих зауважень та пропозицій. У цьому випадку рукопис публікації, за рішенням Голови редакційної колегії, може бути направлений на повторне рецензування, або автору буде відмовлено у публікуванні у збірнику наукових праць «Дороги і мости», про що він (вони) будуть сповіщені шляхом надсилання електронного листа на електронні адреси, які були надані ними у відомостях про авторів.

Рецензії на рукописи публікацій від членів редакційної колегії можуть подаватися до редакції Збірника в паперовому вигляді (з власним підписом рецензента) або в електронному вигляді із зазначеної для редколегії електронної пошти рецензента на офіційну електронну пошту Збірника. Надані рецензії, які надішли в електронному вигляді, роздруковуються Відповідальним редактором Збірника і додаються до матеріалів рукопису публікації.

Оскільки розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора, то згідно політиці Збірника наукових праць «Дороги і мости» члени редакційної колегії не повідомляють інформацію, яка стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті згідно Політики Збірника наукових праць «Дороги і мости» покладається на автора статті (рукопису публікації). Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Рішення щодо оприлюднення у Збірнику наукових праць «Дороги і мости» рукописів публікацій приймає Головний редактор Збірника або за його відсутністю Заступник головного редактора Збірника, на основі рецензій, що надійшли до редакції Збірника разом з публікаціями та на основі анкет-рецензій на рукопис публікації від Членів редколегії Збірника.