Дороги і мости. Збірник наукових праць

Про збірник  

Збірник наукових праць «Дороги і мости» зареєстрований у 2003 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 20.10.2003 КВ № 8005, видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України).

Збірник наукових праць «Дороги і мости» віднесено до категорії «В» в Реєстрі наукових фахових видань України

Збірник наукових праць «Дороги і мости» індексується Google Scholar. Електронні версії збірника розміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Мова статей збірника – українська, англійська. До 2018 року включно в збірнику публікувалися статті російською мовою.

 

Політика

Збірник наукових праць «Дороги і мости» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Мета Збірника: висвітлення наукових результатів та науково-методичних розробок, які відносяться до транспортної інфраструктури. 

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:
♦ сталому розвитку транспортної інфраструктури;
♦ захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
♦ підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
♦ економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури та пов’язаних з ними видів робіт;
♦ підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
♦ збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.

Детальніше

Наукові тематики

Наукові тематики Збірника наукових праць «Дороги і мости» окреслюють напрямами діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» і відповідають шести спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

051 Економіка;
073 Менеджмент;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
183 Технології захисту навколишнього середовища;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
263 Цивільна безпека.

Детальніше

Порядок оформлення та подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається безпосередньо до редакції збірника наукових праць «Дороги і мости» або на електронну адресу збірника: e-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua.

При безпосередній подачі рукопису публікації до редакції збірника, він надається в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу збірника: e-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником.

При подачі рукопису публікації на електронну адресу збірника, електронний лист надсилається з електронної пошти, яка вказана на сторінці ORCID автора публікації.

До рукопису додаються:
1) Супроводжувальний лист від автора, у випадку колективної праці - від відповідального представника, за встановленою формою. Супроводжувальний лист може надаватися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на електронну пошту збірника. У супроводжувальному листі необхідно зазначити назву спеціальності за якою подається стаття (051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 263 «Цивільна безпека»).
2) Відомості про авторів за встановленою формою. Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами – українською та англійською.
3) Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю, за якою подається публікація до збірника, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Рецензія на рукопис може надсилатися на електронну адресу збірника самим рецензентом з його електронної пошти, яка вказана на його особистій сторінці ORCID.

У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається.

Детальніше

Редакційна колегія

Головний редактор: канд. екон. наук Безуглий А.О.

Заступник головного редактора: канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Вирожемський В.К.

Відповідальний редактор: д-р. техн. наук, ст. наук. співробітник Бородіна Н.А.

Члени редколегії: канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Бабяк І.П.; д.т.н., доц. Батракова А.Г.; д-р техн. наук, проф. Внукова Н.В.; д-р техн. наук, проф. Гамеляк І.П.; канд. техн. наук Головко С.К.; д-р техн. наук, проф. Дехтяр А.С., канд. екон. наук, доц. Іванченко В.О.; канд. техн. наук, проф. Коваль П.М.; канд. екон. наук, доц. Концева В.В.; канд. техн. наук Краюшкіна К.В.; канд. техн. наук, доц. Нагайчук В.М.; д-р екон. наук, ст. наук. співробітник Новікова А.М.; д-р техн. наук, доц. Лазаренко С.В.; д-р техн. наук, проф. Ласло Гаспар; д-р техн. наук, доц. Онищенко А.М.; д-р техн. наук, проф. Славінська О.С.; д-р техн. наук, доц. Хрутьба В.О.; канд. техн. наук Шумчик В.К. (Республіка Білорусь).

Технічний редактор: Шевчук О.П.

Детальніше

Порядок рецензування

При надходженні рукопису публікації до редакції Збірника наукових праць «Дороги і мости» проводиться його рецензування щодо:
1) наявності постановки проблеми;
2) актуальності обраної теми;
3) повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій;
4) формування мети й завдання роботи;
5) викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
6) обґрунтованості висновків та новизни досліджень;
7) відповідності термінології, рівня мовної подачі матеріалу, стилю рукопису;
8) складання висновків, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у визначеному напрямі;
9) відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у Збірнику наукових праць «Дороги і мости».

Всі рукописи публікацій підлягають обов’язковому рецензуванню.

Детальніше

Переодичність

Періодичність випусків збірника – двічі на рік.

Детальніше

Умови придбання

Випуски збірника наукових праць «Дороги і мости» можна придбати за заявкою.

Детальніше