Дороги і мости. Збірник наукових праць

Про збірник  

Збірник наукових праць «Дороги і мости» зареєстрований у 2003 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 20.10.2003 КВ № 8005, видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України).

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії:

галузь науки – економічні, спеціальності: 051 Економіка, 073 Менеджмент  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409);  

галузь науки – технічні, спеціальності: 183 Технології захисту навколишнього середовища, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 Цивільна безпека (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886), 275 Транспортні технології (за видами) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409). 

Також Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року, галузь науки – технічні.

Мова статей Збірника – українська, англійська.

Збірник наукових праць «Дороги і мости» видається за рішенням Науково-технічної ради Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна».

Збірник не стягує плату за публікацію статей.

Індексація

Збірник розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України.

Збірник наукових праць «Дороги і мости» включено в міжнародні бази даних:

Index Copernicus International

Ulrichsweb

Google Scholar

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

З випуску 17 публікаціям у Збірнику агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI.

Збірнику присвоєно індекс DOI 10.36100/dorogimosti

Політика

Збірник наукових праць «Дороги і мости» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Мета Збірника: висвітлення наукових результатів та науково-методичних розробок, які відносяться до транспортної інфраструктури.

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:

♦ сталому розвитку транспортної інфраструктури;
♦ впровадженню новітніх дорожньо-будівельних матеріалів і технологій у практику будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
♦ підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
♦ економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури і пов’язаних із ними видів робіт;
♦ захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
♦ підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
♦ збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.

Детальніше

Наукові тематики

Наукові тематики збірника наукових праць «Дороги і мости» окреслюють напрямами діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» і відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

051 «Економіка»
073 «Менеджмент»
183 «Технології захисту навколишнього середовища»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
193 «Геодезія та землеустрій»
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
263 «Цивільна безпека»
275 «Транспортні технології (за видами)»

Детальніше

Порядок оформлення та подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається безпосередньо до редакції збірника наукових праць «Дороги і мости» або на електронну адресу збірника: e-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua.

При безпосередній подачі рукопису публікації до редакції збірника, він надається в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу збірника: e-mail: roads_bridges@dorndi.org.ua. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником.

При подачі рукопису публікації на електронну адресу збірника, електронний лист надсилається з електронної пошти, яка вказана на сторінці ORCID автора публікації.

До рукопису додаються:
1) Супроводжувальний лист від автора, у випадку колективної праці - від відповідального представника, за встановленою формою. Супроводжувальний лист може надаватися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на електронну пошту збірника. У супроводжувальному листі необхідно зазначити назву спеціальності за якою подається стаття (051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 263 «Цивільна безпека»).
2) Відомості про авторів за встановленою формою. Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами – українською та англійською.
3) Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю, за якою подається публікація до збірника, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Рецензія на рукопис може надсилатися на електронну адресу збірника самим рецензентом з його електронної пошти, яка вказана на його особистій сторінці ORCID.

У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається.

Детальніше

Редакційна колегія

Головний редактор: канд. екон. наук, доц. Безуглий А. О.

Заступник головного редактора: д-р техн. наук, проф. Славінська О. С.

Відповідальний редактор: канд. техн. наук, доц. Каськів В. І.

Відповідальний секретар: Гаєвська Н. М.

Члени редколегії: канд. техн. наук, ст. наук. співр. Бабяк І. П.; д-р техн. наук, проф. Батракова А. Г.; д-р техн. наук, проф. Бєлятинський А. О.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Вирожемський В. К.; д-р техн. наук, проф. Внукова Н. В.; д-р техн. наук, проф. Гамеляк І. П.; канд. техн. наук Головко С. К.; д-р техн. наук, проф. Дехтяр А. С.; канд. екон. наук, доц. Іванченко В. О.; канд. техн. наук Краюшкіна К. В.; д-р техн. наук, доц. Лазаренко С. В.; д-р техн. наук, доц. Меленчук Т. М.; канд. техн. наук, доц. Нагайчук В. М.; д-р екон. наук, ст. наук. співр. Новікова А. М.; д-р техн. наук, проф. Онищенко А. М.; канд. екон. Наук Печончик Т. І.; д-р техн. наук, проф. Прокудін Г. С.; докт. філософ. з економ. Стасюк Б.О.; д-р техн. наук, проф. Хрутьба В. О.; канд. техн. наук Цинка А.О.; канд. техн. наук, доц. Шевчук Н. А.; д-р екон. Наук Шемаєв В. В.

Зарубіжні члени редколегії: Ph.D. (Eng.), Sen.Research. Бонін Гвідо (Італія); D.Sc. (Eng.), Prof. Гаспар Ласло (Угорщина); Ph.D. (Chem.), Associate Prof. Оліверо Росі Цезаре (Італія); D.Sc. (Sp. Tech.), Prof. Самберг Андре (Фінляндія); д-р техн. наук, проф. Телтаєв Багдат Бурханбайули (Казахстан).

Редакційна рада: Безуглий А. О. (голова), Каськів В. І. (заступник голови), Гаєвська Н. М. (секретар), Вирожемський В. К., Нагайчук В. М., Славінська О. С.

Детальніше

Порядок рецензування та редакційна етика

При надходженні рукопису публікації до редакції Збірника наукових праць «Дороги і мости» проводиться його рецензування щодо:
1) наявності постановки проблеми;
2) актуальності обраної теми;
3) повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій;
4) формування мети й завдання роботи;
5) викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
6) обґрунтованості висновків та новизни досліджень;
7) відповідності термінології, мови викладення матеріалу, стилю рукопису;
8) складання висновків, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у визначеному напрямі;
9) відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у Збірнику наукових праць «Дороги і мости».

Всі рукописи публікацій підлягають обов’язковому рецензуванню.

Детальніше

Періодичність

Періодичність випусків збірника – двічі на рік.

Детальніше

Умови придбання

Випуски збірника наукових праць «Дороги і мости» можна придбати за заявкою (http://dorndi.org.ua/ua/tiraghuvannya-dokumentiv).

Детальніше