Дороги і мости. Збірник наукових праць

Політика

На стадії заповнення

Детальніше

Наукові тематики

Наукові тематики Збірника наукових праць «Дороги і мости» окреслюють напрямами діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» і відповідають шести спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

051 Економіка;
073 Менеджмент;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
183 Технології захисту навколишнього середовища;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
263 Цивільна безпека.

Детальніше

Порядок оформлення та подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається до редакції збірника наукових праць «Дороги і мости» в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу збірника: roads_bridges@dorndi.org.ua. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником. До рукопису додаються:

1. Супроводжувальний лист з основного місця роботи автора / авторів (у випадку колективної праці авторів, які працюють не на одному місці роботи, супроводжувальний лист надається від підприємства (організації), в якому працює один із авторів). В супроводжувальному листі необхідно зазначити назву спеціальності за якою подається стаття (051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 263 «Цивільна безпека»). Для співробітників ДП «ДерждорНДІ» замість супроводжувального листа надається службова записка на ім’я Головного редактора збірника.

2. Відомості про авторів за встановленою формою (додаток А). Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами – українською та англійською.

3. Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю за якою подається публікація збірника, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Дороги і мости», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається. 

Детальніше

Редакційна колегія

Головний редактор: канд. екон. наук Безуглий А.О.

Заступник головного редактора: канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Вирожемський В.К.

Відповідальний редактор: канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Бородіна Н.А.

Літературний редактор: д-р техн. наук, проф. Дехтяр А.С.

Члени редколегії: канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Бабяк І.П.; д.т.н., доц. Батракова А.Г.; д-р техн. наук, проф. Внукова Н.В.; д-р техн. наук, проф. Гамеляк І.П.; канд. техн. наук Головко С.К.; канд. екон. наук, доц. Іванченко В.О.; канд. техн. наук, проф. Коваль П.М.; канд. екон. наук, доц. Концева В.В.; канд. техн. наук Краюшкіна К.В.; канд. техн. наук, доц. Нагайчук В.М.; д-р екон. наук, ст. наук. співробітник Новікова А.М.; д-р техн. наук, доц. Лазаренко С.В.; д-р техн. наук, доц. Онищенко А.М.; д-р техн. наук, проф. Славінська О.С.; д-р техн. наук, доц. Хрутьба В.О.; канд. техн. наук Шумчик В.К. (Республіка Білорусь).

Технічний редактор: Шевчук О.П.

Детальніше

Порядок рецензування

На стадії заповнення.

Детальніше

Переодичність

Періодичність випусків збірника – двічі на рік.

Детальніше

Умови придбання

Випуски збірника наукових праць «Дороги і мости» можна придбати за заявкою.

Детальніше